AWDB格式官方解析代码

埃文科技提供免费版区县库,前往下载测试。

编程语言 源码地址
C GITHUB
C++ GITHUB
C# GITHUB
PHP GITHUB
Java GITHUB
Python GITHUB
golang GITHUB
nodejs GITHUB
Ruby GITHUB
lua/Nginx GITHUB
perl GITHUB

DAT格式官方解析代码(2021年12月31日后不再更新DAT格式离线库)

埃文科技提供免费版区县库,前往下载测试。

编程语言 源码地址
PHP GITHUB
Java GITHUB
Python GITHUB
golang GITHUB
nodejs GITHUB
lua GITHUB